ПОЛОЖЕННЯ

про Євроклуб

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38 Харківської міської ради Харківської області

1. Загальні положення

1.1. Євроклуб, що діє на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38 Харківської міської ради Харківської області як складова її державно-громадського самоврядування (Євроклуб ХЗОШ № 38), є неполітичною добровільною дитячо-юнацькою організацією, що має на меті сприяння процесам європейської інтеграції України шляхом залучення учнів школи – юних громадян держави – до участі у молодіжному європейському русі. Як організація, шкільний Євроклуб має свій гімн, логотип, емблему, інші корпоративні ознаки.

1.2. Євроклуб ХЗОШ № 38 є організацією, що зареєстрована у Всеукраїнській мережі європейських клубів. Керується у своїй діяльності Загальною Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Міжнародним пунктом про громадські та політичні права, Конституцією України, чинним законодавством України в галузі соціальної роботи і освіти, а також даним Положенням, що є організаційно-правовим документом, регулюючим і регламентуючим його діяльність як ділової організації.

1.3. Євроклуб є елементом організаційної структури ХЗОШ № 38, складовою її функціонального підрозділу – шкільної соціальної психолого- педагогічної служби (ШСППС), узгоджує з нею свою діяльність на рівні цілепокладання та завдань роботи, підпорядковуючи їх місії та головній меті функціонування та розвитку навчального закладу. Але планує свою діяльність самостійно.

1.4. Євроклуб ХЗОШ № 38 співпрацює з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Фрунзенської районної у місті Харкові ради, Харківською міською асоціацією Євроклубів, є членом Асоціації дитячо-юнацьких громадських організацій «ТЕМП» Фрунзенського району м. Харкова, співпрацює з іншими державними і недержавними організаціями Харківського регіону, України, інших країн Європи з різних аспектів, що відповідають основним напрямкам його діяльності.

2. Принципи, цілі та завдання Євроклубу

2.1. Діяльність Євроклубу ХЗОШ № 38 ґрунтується на принципах толерантності, демократії, законності, гласності, гуманізму, єдності, рівноправності всіх його членів, колегіальності рішень.

2.2. Основні цілі та завдання Євроклубу ХЗОШ № 38 походять від його мети. Полягають у наступному:

- інформувати дітей та молодь щодо принципів діяльності Європейського Союзу, його структури та процесів, що відбуваються в ньому;

- сприяти розумінню дитячо-юнацькою спільнотою Європейської взаємозалежності та потреб міжнародної співпраці;

- створити умови для самореалізації та розвитку особистісного та особистого потенціалу кожного члена організації, у тому числі - на рівні ключових компетентностей, основних життєвих та соціальних умінь та навичок;

- формувати здатність у кожного члена організації до самовираження в якості лідера і менеджера, у тому числі – на рівні реалізації ним як особистістю своїх прав, свобод та інтересів, їх охорони і захисту.

3. Основні напрямки діяльності Євро клубу

Напрямки діяльності Євро клубу ХЗОШ № 38 відтворюють траєкторію досягнення його цілей та виконання ним завдань. Мають таке визначення:

- соціальний та правовий захист дітей та молоді шкільного віку;

- видавнича діяльність, проектування та випуск інформаційних стендів, газет, прайсів, макетів;

- організація і здійснення воєнно-патріотичної, спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи;

- волонтерський рух;

- організація дозвілля, здійснення культурно-масової роботи;

- співпраця з дитячо-юнацькими, молодіжними громадськими організаціями;

- налагодження зв’язків з молодіжними лідерами закладів освіти та зацікавленими в єврорусі юридичними/фізичними особами як в Україні, так і за її межами; співробітництво з органами державної влади та міського самоврядування;

- організація та проведення заходів відповідної тематики на рівні навчального закладу та за його межами (інтелектуально-творчі конкурси, науково-практичні конференції, семінари, тренінги тощо);

- ініціювання і проведення тематичних виставок та презентацій, розробка та реалізація різноманітних творчих проектів соціальної спрямованості.

4. Організаційна структура управління Євроклубом

4.1. Структура управління Євроклубом ХЗОШ № 38 є системою, адаптивною за своєю природою. Складається із елементів та компонентів, що є тісно взаємопов’язаними між собою та взаємозалежними.

4.2. Загальне керівництво Євроклубом ХЗОШ № 38 здійснює спеціальна особа з числа педагогічних працівників школи, що призначається директором навчального закладу за умови її особистої згоди. Керівник очолює роботу Євроклубу ХЗОШ № 38 як цілісної ділової організації, представляє його інтереси на різних рівнях.

4.3. Основними структурними елементами системи управління Євроклубом ХЗОШ № 38 є його центри, що формуються з представників 4-х вікових ланок. Діяльністю кожної ланки на засадах добровільності, за згодою членів організації, управляє тьютор (куратор) з числа педагогічних працівників школи (додаток до Положення).

4.4. Вищим органом управління Євроклубом ХЗОШ № 38 є загальні збори (засідання) його членів, що скликаються за необхідністю, але не рідше 2-х разів на рік. У компетенції загальних зборів є:

- внесення змін та доповнень до Положення;

- визначення напрямків діяльності Євроклубу;

- затвердження корпоративних ознак (знаків, атрибутів тощо) організації;

- вибори Координаційної ради Євроклубу ХЗОШ № 38, голови Координаційної ради та заступників голови;

- рішення щодо прийому та виключення членів Євроклубу;

- рішення щодо відзначення членів Євроклубу на рівні навчального закладу, клопотання перед Радою школи, адміністрацією закладу щодо відзначення членів організації на районному та інших, більш високих рівнях державного та громадського управління;

- оцінка діяльності Євроклубу ХЗОШ № 38 за звітний період (рік), за певний період (з моменту заснування організації тощо);

- рішення щодо реорганізації або ліквідації Євроклубу ХЗОШ № 38.

4.5. Між загальними зборами (засіданнями) Євроклубу ХЗОШ № 38 керує його роботою спеціальний виборчий орган - Координаційна рада Євроклубу. Її чисельний склад зумовлюється кількістю функціонуючих в Євроклубі центрів/ланок: один координатор від центру/ланки. Кожний координатор від центру/ланки як кандидат у члени Координаційної ради проходить процедуру затвердження на загальних зборах.

4.6. Загальна чисельність членів Координаційної ради Євроклубу ХЗОШ № 38 визначається з урахуванням у її складі голови та двох його заступників. Голова Координаційної ради та перший заступник голови обираються шляхом відкритого прямого голосування членів організації на загальних зборах. Другим заступником голови обирається (затверджується) на загальних зборах без голосування (автоматично) голова учнівської ради школи.

4.7. Вибувший член Координаційної ради замінюється іншою особою з числа представників центрів/ланок за рішенням загальних зборів.

4.8. Члени Координаційної ради мають право брати участь у засіданнях учнівської ради, можуть бути делеговані до участі у загальношкільній конференції.

4.9. Засідання Координаційної ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць. Засідання можуть бути відкритими для представників інших органів державно-громадського самоврядування школи (Ради закладу, Батьківської ради, педагогічної ради, учнівської ради).

4.10. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні шляхом відкритого голосування. Представники інших органів державно-громадського самоврядування в школі участі у голосуванні не приймають.

4.11. Протягом навчального Євроклуб року працює за планом, проект якого складається Координаційною радою Євроклубу з урахуванням рекомендацій шкільної соціальної психолого-педагогічної служби, узгоджується з керівництвом навчального закладу та затверджується на останніх загальних зборах Євроклубу (червень). План роботи Євроклубу є підрозділом річного плану роботи школи.

4.12. Кількість засідань Координаційної ради визначається їхньою доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік. Позачергові засідання скликаються головою Координаційної ради або керівником Євроклубу. Для розв’язання поточних питань, за рішенням голови, можуть бути створені тимчасові комісії з відповідних напрямів, склад котрих та зміст діяльності визначаються у робочому режимі.

4.13. Рішення Координаційної ради Євроклубу доводиться до відома усіх членів Євроклубу, а, за необхідності, до відома керівника ШСППС, до керівника закладу у 5-денний термін.

4.14. Координаційна рада звітує про результати роботи Євроклубу на загальних зборах наприкінці навчального року.

5. Членство в Євроклубі 5.1. Членство в Євроклубі є добровільним. Здійснюється за умов, якщо кандидат:

- вірний навчальному закладу, гідний мешканець школи-дому;

- знає та свідомо дотримується Правил внутрішнього розпорядку;

- готовий до спілкування на основах гуманізму, демократії, толерантності;

- обізнаний щодо власних прав та обов’язків;

- має активну громадянську позицію та готовий до участі у громадській діяльності;

- знаходиться в пошуках власного «Я», готовий допомогти собі та іншим;

- вміє співпрацювати, взаємодіяти, прагне стати справжнім європейцем.

При прийнятті рішення беруться до уваги: активна участь у організації та проведенні різноманітних шкільних та позашкільних заходів, участь у волонтерському русі, готовність виконувати покладені обов’язки та витрачати вільний час, відгук учнівської ради школи щодо дотримання кандидатом правил внутрішнього шкільного розпорядку та участі у житті класу. 5.2. Прийняття у члени Євроклубу здійснюється наступним чином:

- кандидати у члени Євроклубу подають заявку щодо членства у до Координаційної ради Євроклубу;

- засідання Координаційної ради з питання розгляду кандидатур членів Євроклубу відбуваються протягом року по мірі надходження заявок;

- схвалені Координаційною радою кандидатури висуваються на голосування на загальних зборах двічі на рік: у вересні та квітні;

- рішення про прийняття ухвалюється загальними зборами звичайною більшістю голосів;

- урочиста посвята у члени Євроклубу проходить напередодні Дня самоврядування (жовтень) та Дня Європи (травень) на загальних зборах організації.

5.3. Члени Євроклубу мають право:

- вносити пропозиції та вимоги, що стосуються роботи Євроклубу, а також користуватися підтримкою Євроклубу;

- обирати та бути обраними до Координаційної ради Євроклубу;

- ініціювати (брати участь) заходи, проекти із залученням Євроклубу в цілому або його окремих членів;

- користуватися інформаційними можливостями, які надає Євроклуб;

- представляти Євроклуб в конкурсах, на конференціях, семінарах та інших заходах різного рівня;

- ініціювати скликання позачергових засідань Координаційної ради для вирішення термінових питань;

- бути членами інших громадських організацій, об’єднань, клубів тощо;

- вільно виходити зі складу Євроклубу.

5.4. Член Євроклубу зобов’язаний:

- бути присутнім на загальних зборах Євроклубу;

- дотримуватись даного Положення;

- брати активну участь у громадській роботі;

- виконувати рішення загальних зборів організації та Координаційної ради;

- активно сприяти досягненню мети та вирішенню завдань Євроклубу.

5.5. Членство в Євроклубі припиняється у разі:

- добровільного виходу, оформленого заявкою, поданою до Координаційної ради Євроклубу;

- виключення з Євроклубу за рішенням загальних зборів (простою більшістю голосів) з приводу невиконання обов’язків члена Євроклубу, порушення принципів його діяльності, за поданням учнівської ради або через дії або поведінку, що дискредитує Євроклуб.

- припинення діяльності Євроклубу.

6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

6.1. Заходи Євроклубу проводяться за рахунок коштів Батьківської ради закладу, спонсорських коштів, особистих коштів (для учнів - батьківських) членів Євроклубу.

6.2. Євроклуб користується приміщенням, меблями, комп’ютерною та оргтехнікою ХЗОШ № 38.Фотозвіт з проведення ЄВРОФЕСТИВАЛЮ